Професионална компетентност

Професионална компетентност за шофьори.

Обади ни се сега: 0885 388 184

Според директива 2003/59 на ЕС, касаеща квалификацията на професионалните водачи на МПС изисква водачите на моторни превозни средства, от категории и подкатегории C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D или DE, когато с тези превозни средства се извършват обществени превози или превози за собствена сметка, да притежават карта за квалификация на водача. Начинът и условита за провеждане на курс за придобиване на Професионална компетентност са рекламентирани от Наредба 41/04.08.2008г. на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщения.

Необходими документи

  • Лична карта;
  • Шофьорска книжка

Обща характеристика и съдържание на обучението

Обучението бива теоретично и практическо. След успешното завършване на курса на водаче се издава удостворение за ПРОФЕСИОНАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ за превоз на пътници или товари. След придобиването на удостоврение водачите, подават заявление по образец до Министъра на транспорта за издаване на карта за квалификация на водача, в ДАИ по местоживеене. Към заявлението прилагат копие на удостоверението за завършен кус професионална компетентност и снимка. В срок от 30 дни на водача бива издадена карта за квалификация на водача, чийто срок на валидност е 5 години. Обучение се провежда за усъвършенстване и актуализиране на знанията на водачите на всеки пет години. Водачите преминават курс за периодично обучение преди изтичане на срока на валидност на картата за квалификация на водача. Водачи, които притежават карта за квалификация на водача, чийто срок на валидност е изтекъл, както и водачите по чл. 4 от Директива 2003/59/ЕО, които са престанали да изпълняват професията, подлежат на периодично обучение, преди отново да започнат да упражняват професията.

Изискването за начална квалификация се прилага:

  • За водачите, придобили правоспособност за управление на моторно превозно средство от подкатегории D1, D1E и категории D или DE след 10 септември 2008 г.;
  • За водачите, придобили правоспособност за управление на моторно превозно средство от подкатегории C1, C1E и категории C или CE след 10 септември 2009 г.
  • Водачите, придобили правоспособност за управление на моторно превозно средство от подкатегории D1, D1E и категории D или DE преди 10 септември 2008 г., подлежат на периодично обучение.
Водачите, придобили правоспособност за управление на моторно превозно средство от C1, C1E и категории C или CE преди 10 септември 2009 г., подлежат на периодично обучение.

Карта за квалификация на Водача

Обади ни се сега: 0885 388 184

Карта за квалификация на водача е задължителна за всички водачи в Европейски съюз управляващи МПС категориите; С1, С1Е, С, СЕ,карта за квалификация на водача D1, D1E, D, DE , както и тези, които извършват обществен превоз или превоз за собствена сметка. Този вид обучение се въвежда според наредба на Министерство на транспорта №41 от 04.08.2008г. Обн. ДВ. бр.73 от 19 Август 2008г. на основание чл. 7б, ал. 5 и чл. 7г, ал. 4 от Закона за автомобилните превози , която наредба въвежда изискванията на Директива 2003/59/ЕО на Европейския парламент.

Курсът е съставен от 2 части – теоретично обучение и практическо. Като обученията са два вида Първоначално обучение на Професионална компетентност или Периодично обучение,

НАЧАЛНО ОБУЧЕНИЕ за Професионална компетентност

Обади ни се сега: 0885 388 184

На начално обучение подлежат всички водачи, които са придобили съответната категория както следва:

  • Превоз на товари С; СЕ – след 10.09.2009г.
  • Превоз на пътници D; DЕ – след 10.09.2008г.

Продължителността на обучението за придобиване на начална квалификация е в рамките на 280 учебни часа или в курс за ускорено обучение – 140 учебни часа. След завършване на курса, кандидатите полагат изпит, който се състои от тест, отворени въпроси и решаване на два казуса.

ПЕРИОДИЧНО ОБУЧЕНИЕ за Професионална компетентност.

На периодично обучение подлежат всички водачи, които са придобили съответната категория както следва:

  • На периодично обучение подлежат всички водачи, които са придобили съответната категория както следва:
  • Превоз на пътници D; D+Е – преди 10.09.2008г.

За повече информация и записване за курс за Професионална компетентност се свържете с нас!!!

След придобиване на удостоврение за преминат курс за ПРОФЕСИОНАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ, документите за издаване на КАРТА ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ВОДАЧА се подават в клон на ДАИ(Държавна Автомобилна инспекция) по местоживеене.

Ние се стремим да предоставим най-добрата услуга и условия за придобиване на Професионална компетентност за шофьори на пазаара.

Консултации

Консултираме интересуващите се относно:

Европейското и национално транспортно законодателство в областта на превоза на пътници и товари;
Документите,необходими за получаване на лиценз;
Документи,необходими при извършване на различни видове превози;
Реда и документите за издаване на различни видове разрешителни;
Конкретно възникнали в процеса на работа въпроси;
Критерии при избор и покупка на превозни средства.

Лицензиране

Ние подпомагаме превозвачите при подготовката и подаването на документи за издаване на лицензи за превоз на товари и пътници за вътрешен превоз или за получаване на Лиценз на общността, като с това им спестяваме много време и средства.

Свържете се с нас

ЗА ЗАПИСВАНЕ

0885 388 184

0878 506 449

Facebook страница